all

all
{ɔ:l}
1. целият, всичкият
ALL England цяла Англия
ALL night цяла (та) нощ
ALL the water всичката вода
ALL (of) that year цялата тази година
ALL the home 1 ever had единственият дом, който съм имал
ALL hail! привет! наздраве
2. всеки, всички, всякакъв
ALL five of them и петте/петимата
beyond ALL doubt без всякакво/каквото и да е съмнение
why him/me of ALL people? защо пък него/мене? (а не някой друг)
of ALL the idiots/nitwits ама че глупак/идиот
3. най-голям
with ALL speed с най-голяма скорост, много бързо
with ALL respect с най-голямо уважение. allвсичко, което притежавам/имам
to lose/stake one's ALL изгубвам/залагам всичко, което имам
ALL being well ако всичко е наред. all pron 1. всичко
ALL or nothing всичко или нищо
2. всички
one and ALL всички до един
ALL and sundry всички, всякакви хора, кой ли не
3. в изрази
above ALL преди/над всичко
after ALL все пак, въпреки това, в края на краищата
at ALL изобщо, и най-малко
not at ALL съвсем не, никак, ни най-малко, няма защо (в отговор на благодарност)
for ALL his learning/wealth, etc. въпреки/при всичките му знания/богатство и пр.
for ALL I know доколкото знам
for ALL I care толкова ме интересува
for ALL that въпреки това
in ALL общо
ALL in общо взето
taking it ALL in ALL като се вземе всичко предвид
he is ALL in ALL to me той e всичко/най-скъпото за мене
and ALL включително
the dog ate the whole rabbit, bones and ALL кучето изяде целия заек, заедно с костите
once (and) for ALL веднъж завинаги
it was ALL I could do not to едва се сдържах да не
it is not so hard/easy, etc. as ALL that не e чак толкова мъчно/лесно и пр.
it isn't ALL that expensive разг. не e чак толкова скъпо
ALL of разг. цели
he walked ALL of ten miles вървя цели десет мили
he is ALL of seven feet tall висок e цели седем фута
it is ALL but impossible почти невъзможно e
he was ALL but drowned само дето не се удави, едва не се удави
that's ALL there is to it разг. това e, в това се състои/до това се свежда цялата работа
when ALL is said and done в края на краищата, в послeдна/крайна сметка
that's ALL very well/fine but всичко това е чудесно, но
what it's ALL about за какво се касае, каква е същността
ALL told общо взето. all4 adv 1. съвсем, напълно, изцяло
ALL alone съвсем сам, сам самичък
ALL covered with dust цял покрит с прах, ALL along the road по (край) целия път
ALL along от самото начало, през цялото време
ALL too soon уви, твърде скоро
ALL too often (за съжаление) твърде често
ALL at once/of a sudden изведнъж, неочаквано
to be ALL for решително/изцяло подкрепям, решително съм за
ALL the same все пак, въпреки това
it's ALL the same to me все ми е едно, безразлично ми e
to be ALL in разг. капнал/изтощен съм
ALL out с все сили
he was going ALL out бореше се с все сили
ALL over навсякъде, свършено
it's ALL over with him свършено e с него
to be ALL over someone отрупвам някого с любезности/грижи
that's Тoт ALL over такъв си е/това си е Том, Том цял-целеничък
ALL right благополучно, наред, задоволително, добре, съгласен съм, наистина
that's him ALL right това е наистина той
to be ALL there с всичкия си ум съм
not to be ALL there не съм с всичкия си
it's ALL up with him свършено e с него
2. със сравн. степен толкова по-
ALL the better толкова по-добре
he'll be ALL the better for a holiday една почивка ще му подействува/дойде много добре
3. сп. two ALL две на две, два на два
* * *
{ъ:l} a 1. целият, всичкият; all England цяла Англия; all night цяла(
* * *
цял; съвсем; всеки; всичко; всички; напълно;
* * *
1. above all преди/над всичко 2. after all все пак, въпреки това, в края на краищата 3. all (of) that year цялата тази година 4. all alone съвсем сам, сам самичък 5. all along от самото начало, през цялото време 6. all and sundry всички, всякакви хора, кой ли не 7. all at once/of a sudden изведнъж, неочаквано 8. all being well ако всичко е наред. all pron всичко 9. all covered with dust цял покрит с прах, all along the road по (край) целия път 10. all england цяла Англия 11. all five of them и петте/петимата 12. all hail! привет! наздраве 13. all in общо взето 14. all night цяла (та) нощ 15. all of разг. цели 16. all or nothing всичко или нищо 17. all out с все сили 18. all over навсякъде, свършено 19. all right благополучно, наред, задоволително, добре, съгласен съм, наистина 20. all the better толкова по-добре 21. all the home 1 ever had единственият дом, който съм имал 22. all the same все пак, въпреки това 23. all the water всичката вода 24. all told общо взето. all4 adv съвсем, напълно, изцяло 25. all too often (за съжаление) твърде често 26. all too soon уви, твърде скоро 27. and all включително 28. at all изобщо, и най-малко 29. beyond all doubt без всякакво/каквото и да е съмнение 30. for all his learning/wealth, etc. въпреки/при всичките му знания/богатство и пр 31. for all i care толкова ме интересува 32. for all i know доколкото знам 33. for all that въпреки това 34. he is all in all to me той e всичко/най-скъпото за мене 35. he is all of seven feet tall висок e цели седем фута 36. he walked all of ten miles вървя цели десет мили 37. he was all but drowned само дето не се удави, едва не се удави 38. he was going all out бореше се с все сили 39. he'll be all the better for a holiday една почивка ще му подействува/дойде много добре 40. in all общо 41. it is all but impossible почти невъзможно e 42. it is not so hard/easy, etc. as all that не e чак толкова мъчно/лесно и пр 43. it isn't all that expensive разг. не e чак толкова скъпо 44. it was all i could do not to едва се сдържах да не 45. it's all over with him свършено e с него 46. it's all the same to me все ми е едно, безразлично ми e 47. it's all up with him свършено e с него 48. not at all съвсем не, никак, ни най-малко, няма защо (в отговор на благодарност) 49. not to be all there не съм с всичкия си 50. of all the idiots/nitwits ама че глупак/идиот 51. once (and) for all веднъж завинаги 52. one and all всички до един 53. taking it all in all като се вземе всичко предвид 54. that's all there is to it разг. това e, в това се състои/до това се свежда цялата работа 55. that's all very well/fine but всичко това е чудесно, но 56. that's him all right това е наистина той 57. that's Тoт all over такъв си е/това си е Том, Том цял-целеничък 58. the dog ate the whole rabbit, bones and all кучето изяде целия заек, заедно с костите 59. to be all for решително/изцяло подкрепям, решително съм за 60. to be all in разг. капнал/изтощен съм 61. to be all over someone отрупвам някого с любезности/грижи 62. to be all there с всичкия си ум съм 63. to lose/stake one's all изгубвам/залагам всичко, което имам 64. what it's all about за какво се касае, каква е същността 65. when all is said and done в края на краищата, в послeдна/крайна сметка 66. why him/me of all people? защо пък него/мене? (а не някой друг) 67. with all respect с най-голямо уважение. allвсичко, което притежавам/имам 68. with all speed с най-голяма скорост, много бързо 69. в изрази 70. всеки, всички, всякакъв 71. всички 72. най-голям 73. сп. two all две на две, два на два 74. със сравн. степен толкова по- 75. целият, всичкият
* * *
all[ɔ:l] I. adj 1. целият, всичкият; \all night цяла нощ; 2. всеки, всички, вси; всякакъв; \all of us всички ние; on \all sides на (от) всички страни; beyond \all doubt без каквото и да е съмнение; 3. най-голям; with \all speed с най-голяма скорост; in \all sincerity (seriousness) съвсем честно (сериозно); in \all haste с най-голяма бързина; II. pron 1. рядко всички; \all agreed to go всички се съгласиха да отидат; 2. всичко;FONT face=Times_Deutsch}} \all is silent всичко е потънало в тишина, навсякъде цари тишина; III. n 1. всичко, което притежавам; he gave his \all to them той им даде цялото си имущество; 2. вселената; IV. adv 1. напълно, съвсем; \all alone съвсем сам; you are \all wrong разг. ти си съвсем на погрешен път; \all too soon лит. уви, твърде скоро; \all along the road по целия път; \all over а) съвсем, от край до край; изцяло, напълно; that's Jim \all over цял целеничък Джим; б) навсякъде; \all over the city из целия град; 2. на всеки, на всички, всекиму; the score is four games \all резултатът е по четири игри за всеки; \all along през цялото време, от край време, от самото начало; \all at once изведнъж; \all but почти, насмалко, едва; вече; всички освен; \all in изтощен; \all in \all общо взето; съвсем, напълно; \all in \all to me най-скъпото за мен; \all of най-малко, не по-малко от; \all of a sudden внезапно, изведнъж; it's \all one (\all's one) все едно, безразлично, еднакво; \all and sundry, one and \all всички без изключение, всички; \all the better (the worse) толкова по-добре (по-зле); \all the go (\all the rage sl ам.) sl на мода; \all told всичко, общо; \all the same все тая; predic безразлично; \all set готов да започне; \all talk (and no action) ам. разг. само приказвам за нещо без да го свърша; \all thumbs ам. разг. тромав, непохватен, пипкав, туткав; \all wet ам. sl на погрешен път; заблуден; above \all най-вече, над всичко, преди всичко; after \all все пак, въпреки това; в края на краищата; (not) at \all ни най-малко, съвсем; въобще, изобщо; by \all means с всички позволени и непозволени средства; for \all I know доколкото зная; for \all I care така или иначе все ми е едно; for \all that въпреки това, без да се гледа на; for good and \all завинаги; free-for-\all ам. разг. масова бъркотия, меле, "кръчмарски бой"; in \all всички заедно; a dozen in \all всичко една дузина; it is \all up (\all over) with him свършено е с него, изпята му е песента; once (and) for \all веднъж завинаги; he is not \all that older не чак толкова по-стар; that's \all there is to it разг. туй е то, да не говорим повече за това; when \all is said and done в края на краищата, в последна сметка; he ate it mustard and \all той го изяде с все горчица; of \all the cheek! какво нахалство! of \all the luck! какъв късмет!

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • all — [ ɔl ] function word, quantifier *** All can be used in the following ways: as a determiner (followed by an uncountable or plural noun): They had given up all hope. All children deserve encouragement. as a predeterminer (followed by a word such… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • all — (ôl) adj. 1. Being or representing the entire or total number, amount, or quantity: »All the windows are open. Deal all the cards. See Synonyms at WHOLE(Cf. ↑whole). 2. Constituting, being, or representing the total extent or the whole: »all… …   Word Histories

 • All — All, adv. 1. Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as, all bedewed; my friend is all for amusement. And cheeks all pale. Byron. [1913 Webster] Note: In the ancient phrases, all too dear, all too much, all so long, etc., this word …   The Collaborative International Dictionary of English

 • All — All, n. The whole number, quantity, or amount; the entire thing; everything included or concerned; the aggregate; the whole; totality; everything or every person; as, our all is at stake. [1913 Webster] Death, as the Psalmist saith, is certain to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • All to — All All, adv. 1. Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as, all bedewed; my friend is all for amusement. And cheeks all pale. Byron. [1913 Webster] Note: In the ancient phrases, all too dear, all too much, all so long, etc., this… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • All-to — All All, adv. 1. Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as, all bedewed; my friend is all for amusement. And cheeks all pale. Byron. [1913 Webster] Note: In the ancient phrases, all too dear, all too much, all so long, etc., this… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • All — All. Aller, alle, alles, ein Wort, welches in den meisten Fällen den Begriff der Allgemeinheit ausdrucket, und in dreyerley Gestalt üblich ist. I. * Als ein Umstandswort, welches dessen ursprüngliche Gestalt ist, der Zahl, Menge und innern Stärke …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • all — ► PREDETERMINER & DETERMINER 1) the whole quantity or extent of: all her money. 2) any whatever: he denied all knowledge. 3) the greatest possible: with all speed. ► PRONOUN ▪ everything or everyone. ► ADVERB 1) complete …   English terms dictionary

 • all — [ôl] adj. [ME al, all < OE eal < IE * al no s < base * al , * ol , beyond, exceeding > L ultra] 1. the whole extent or quantity of [all New England, all the gold] 2. the entire number of [all the men went] 3. every one of [all men… …   English World dictionary

 • All — All, a. [OE. al, pl. alle, AS. eal, pl. ealle, Northumbrian alle, akin to D. & OHG. al, Ger. all, Icel. allr. Dan. al, Sw. all, Goth. alls; and perh. to Ir. and Gael. uile, W. oll.] 1. The whole quantity, extent, duration, amount, quality, or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • all — 1. all or all of. All can be used before singular or plural nouns, and of is not needed except before pronouns standing alone (all human life / all the time / all children / all tickets / all of them / all you people). The construction with of is …   Modern English usage

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”